Lojalitetsplikt – vad gäller?

Lojalitetsplikt – vad gäller?

Vi får då och då frågor kring begreppet ”lojalitet”. Tråkigt nog har arbetsgivare ibland anledning att ifrågasätta huruvida en medarbetare har företagets bästa som sitt fokus. Men vad gäller juridiskt i dessa fall?

Med ett anställningsavtal kommer också vissa förpliktelser, en av dessa för en arbetstagare är lojalitet. Detta ska ställas i relation till yttrandefrihet och kritikrätt och det blir därför en balansgång mellan dessa två sidor.  Utgångspunkten är att arbetstagaren inte ska skada arbetsgivaren på något sätt och lojalitetsplikten gäller även på fritiden. Det är många gånger reglerat i kollektivavtal men är i övrigt en så kallad dold klausul i både personliga avtal och kollektivavtal. Det är därför viktigt att kommunicera ut på en arbetsplats vad som gäller. På din arbetsplats kanske det finns en policy kring sociala medier, om så är detta del av lojalitetsplikten. Illojala uppträdanden kan till exempel vara brottsliga handlingar, konkurrerande verksamhet, arbetsvägran eller att sprida skadlig information.

Arbetstagare har en vidsträckt kritikrätt, dock ska inte syftet med kritiken vara att skada arbetsgivaren utan det ska vara för att förbättra verksamheten. Det finns en skillnad mellan offentligt och privat anställda. Offentligt anställda har en mer vidsträckt kritikrätt. Detta kan bland annat motiveras med att det ska motverka korruption. Var gränsen går har prövats flertalet gånger i Arbetsdomstolen. Ett uppmärksammat fall är ”Farbror Blå”. Där bloggade en polis på fritiden och arbetsgivaren ansåg att innehållet var olämpligt. AD bedömde att det inte är saklig grund för uppsägning.

En nyhet på området är lagförslaget som ska ge starkare skydd för visselblåsare. Det innebär i korthet att den arbetstagare som påtalar allvarliga missförhållanden inte ska utsättas för repressalier från arbetsgivaren.

Som i många andra frågor är vår rekommendation att alltid jobba förebyggande. Det är kanske extra viktigt gällande lojalitet. Vi stödjer gärna Er i det förebyggande arbetet – men självklart också i de fall Ni drabbas av illojal handling från medarbetare.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Human Solutions!

Human Solutions

gm. Rebecca