Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Från och med den 31 mars 2016 gäller de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). De ersätter de tidigare föreskrifter som finns inom området och innebär ett större ansvar kring den psykosociala arbetsmiljön. Har du som arbetsgivare koll på vad som gäller?

Human Solutions håller utbildningar kring de nya föreskrifterna och här följer en kort sammanfattning kring vad som är viktigt att tänka på. De nya föreskrifterna har tagits fram för att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Det innebär en konkretisering av arbetsmiljölagen som är en så kallad ramlag. Det är viktigt att alla i ledande positioner på en arbetsplats har kunskap om de nya föreskrifterna och hur de ska tillämpas praktiskt.

Börja med att titta på nuläget. Vad behöver förbättras? Fundera på hur ni kan främja hälsa och hur ni kan motverka ohälsa på er arbetsplats. Vilka mått på hälsa har ni och hur vill ni ligga till? Det bör finnas en tydlig plan för hur målen ska uppnås. Det är fördelaktigt om ni som arbetsgivare ger arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen. I föreskrifterna är arbetsbelastningen en viktig del, den är kopplad till arbetstidslagen men handlar också om att ge medarbetarna rätt redskap och förutsättningar för att klara av sina arbetsuppgifter.

En annan viktig punkt i de nya föreskrifterna är kränkande särbehandling, som i dagligt tal benämns mobbing. Det handlar om att tydligare visa att det inte är acceptabelt på arbetsplatsen och arbetsgivare ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Detta kan effektueras på olika sätt; som en policy, genom utbildning av chefer, skapa bra arbetsmiljö med tydliga rutiner, ge introduktion av nyanställda, genom bra arbetsfördelning och bra bemötande.

Min personliga reflektion är att det är för tidigt att säga vad det blir för effekter av föreskrifterna. Däremot bör man ha i åtanke att det blir strängare krav för arbetsgivaren och föreskrifterna är tvingade. Det blir tydligare för arbetsgivare vad som gäller och hur man praktisk ska arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Denna detaljreglering ska samtidigt ställas i relation till arbetsledningsrätten. Det blir därmed inte helt oproblematiskt och de nya föreskrifterna är helt klart kontroversiella.

Hör av er till oss om ni är intresserade av ett förutsättningslöst möte om arbetsmiljön eller andra personalrelaterade frågor!

Human Solutions gm. Rebecca

 

Bildkälla: Academedia