Visselblåsare – Vad gäller?

Visselblåsare – Vad gäller?

Den första januari 2017 trädde den nya lagen i kraft som ska skydda visselblåsaren (benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter. NE.se, 2017)på företag från uppsägning, avsked eller omplacering. För att en arbetstagare ska omfattas av lagen krävs konkret misstanke om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet, och med allvarliga missförhållanden menas brott som kan ge fängelse och missförhållanden som kan jämföras med liknande brott. Den nya lagen gäller för samtliga anställda, oberoende om arbetstagaren är anställd i privat- eller offentlig sektor. Som inhyrd personal jämställs individen som arbetstagare, om allvarliga missförhållanden sker i inhyrarens verksamhet.

Som huvudregel i den nya lagen måste arbetstagaren först larma internt till sin arbetsgivare och om något inte händer då, träder lagen in och skyddar arbetstagaren om individen går vidare och externt offentliggör missförhållandet. Vid vissa fall går det att direkt lämna uppgifter för offentliggörande, då krävs det dock att arbetstagaren har befogad anledning och att individen har fog för sitt påstående. Befogad anledning är att arbetsgivaren inte vidtar skäliga åtgärder inom skälig tid eller att det är akut fara. Om arbetstagaren själv gör sig skyldig till brott vid larmandet exempelvis genom förtal, ärekränkning eller brott mot tystnadsplikten, utgår skyddet enligt lagen.

Vissa kritiker menar att det finns en del mindre bra saker med den nya lagen. Exempelvis så ger den nya lagen bara skydd om medarbetaren larmat om allvarliga missförhållanden. Det är även svårt för arbetstagaren att bedöma om förhållandena är allvarliga nog att larma om och att individen då täcks av lagen. Vid missbedömning av vad som är befogad anledning är det den som larmar som drabbas genom uteblivet skydd.

Om arbetsgivaren straffar medarbetaren genom uppsägning, avsked, omplacering eller andra jämförliga åtgärder ska arbetsgivaren erlägga skadestånd till arbetstagaren för det som repressalien innebär.

Läs hela lagen här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016749-om-sarskilt-skydd-mot-repressalier_sfs-2016-749