Allmänna villkor

Allmänna villkor för HS Added Value

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller vid Human Solutions AB:s, org. nr 559022-5636 (”HSAB”), tillhandahållande av den webbaserade dokumenttjänsten ”HS Added Value” (”Tjänsten”). HSAB tillhandahåller Tjänsten till företag, organisationer och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (”Kunden”). Dessa Villkor utgör en integrerad del av det avtal (antingen HR-avtal, abonnemangsavtal eller köpeavtal om köp av enskilda mallar (gemensamt ”Tjänsteavtalet”)) som Kunden ingått med HSAB avseende Tjänsten. Villkoren och Tjänsteavtalet benämns gemensamt ”Avtalet”.

Kunden accepterar Villkoren genom att antingen (i) teckna abonnemang på paketlösning för Tjänsten, (ii) vid köp av enskild/a dokumentmall/ar (så kallat köp av enstaka mall/ar), eller (iii) genom att beställa, efterfråga eller ta del av annan tjänst som tillhandahålls av HSAB där tillgång ges till Tjänsten.

Registrering för att bli Kund sker antingen genom att teckna s.k. HR-avtal med HSAB vari tillgång till paketlösning för Tjänsten ingår, alternativt att teckna avrop av Tjänsten genom abonnemang eller genom köpa av enstaka dokumentmallar – vilket i så fall sker via den digitala lösning där du nu befinner dig (”Webbplatsen”).

För de Kunder som antingen har ett HR-avtal där Tjänsten ingår eller som har ett abonnemang för Tjänsten, ges Kundens användare tillgång till Tjänsten dygnet runt under veckans alla dagar under den tid det finns ett giltigt Avtal mellan HSAB och Kunden avseende nyttjande av Tjänsten.

HSAB förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt ändra i det utbud av dokumentmallar, och annat innehåll som HSAB tillhandahåller inom ramen för Tjänsten. I undantagsfall kan HSAB, även under en innevarande abonnemangsperiod, förändra innehållet i Tjänsten. Detta t.ex. genom att enstaka dokumentmallar plockas bort och istället ersätts med annat material. I det fall att ”borttaget” innehåll fanns tillgängligt för Kunden vid abonnemangsperiodens början äger Kunden rätt att avsluta sitt abonnemang för Tjänsten i förtid. I sådant fall ska Kunden kontakta HSAB varpå uppsägningshandläggning ska ske skyndsamt.

Information om behandling av personuppgifter

I samband med att HSAB tillhandahålla Tjänsten kommer HSAB behandla personuppgifter avseende Kunden och/eller Kundens företrädare. HSAB är personuppgiftsansvarig för sådan personuppgiftsbehandling. HSAB samlar endast in och behandlar personuppgifter för specifika ändamål. Detta innebär att personuppgifter behandlas för att:

  1. tillhandahålla Tjänsten och i övrigt uppfylla det Avtal som ingåtts med Kunden (vilket kan ha ingåtts med dig personligen om du bedriver enskild näringsverksamhet, med det företag eller organisation du företräder eller det företag eller organisation du arbetar på uppdrag av);
  2. tillhandahålla seminarier, workshops och andra event;
  3. möjliggöra allmän kundvård (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärs- och metodutveckling) och kundservice, t.ex. när du kontaktar HSAB via e-post, telefon, sociala plattformar eller via Webbplatsen;
  4. informera om och marknadsföra HSAB:s verksamhet genom bland annat publicering av kundreferenser och annat material på Webbplatsen, presentationsmaterial som framförs vid event eller via broschyrer;
  5. lämna information om event och nyheter och rikta marknadsföring via post, e-post eller via sociala plattformar avseende HSAB:s verksamhet och tjänster;
  6. förhindra bedrägerier samt utföra riskhantering; och
  7. följa tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter HSAB samlar in om dig beror bland annat på (i) hur du kommit i kontakt med oss samt, (ii) vilken Tjänst vi tillhandahåller till dig eller det företag eller organisation du företräder.

När du blir ombedd att lämna personuppgifter till HSAB, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till Tjänsten, kan det leda till att HSAB inte kan tillhandahålla Tjänsten och du kommer då att informeras om detta.

Vilka personuppgifter behandlas och på vilken laglig grund?

Sådana personuppgifter som HSAB behandlar i samband med tillhandahållande av Tjänsten består av (i) kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mailadress, i förekommande fall personnummer för Kunder som bedriver enskild näringsverksamhet), (ii) yrkestitel samt arbetsplats, (iii) kundreferenser, (iv) uppgifter om Kundens inköp såsom tex. betalningsinformation/faktureringsinformation (kortnummer etc.), (v) IP-adress samt annan information om hur du interagerar med Webbplatsen, och (vi) korrespondens med dig.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att HSAB ska kunna tillhandahålla Tjänsten. I de fall där du agerar som företrädare eller kontaktperson hos ett företag eller organisation som utgör Kund, behandlar HSAB dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade affärsintresse. Vid denna bedömning har HSAB genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att behandlingen inte berör några känsliga personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig, det företag eller organisation du arbetar på eller på uppdrag av på ett effektivt sätt.

Behandlingen av personuppgifterna är också nödvändig för att HSAB ska kunna tillhandahålla god service och kundvård och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter på ett effektivt sätt.

Personuppgifterna kan även behandlas för annan kontakt med dig t.ex. vid utskick av inbjudningar till event, information om seminarier och workshops, vid tillhandahållande av erbjudanden om förmåner eller annan information som HSAB bedömer är relevant för dig eller det företag eller organisation du representerar. Denna behandling baserar HSAB på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda Kunder som har en befintlig affärsrelation med oss relevant marknadsföring och information. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att behandlingen inte berör några känsliga personuppgifter och att HSAB har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna informera om våra tjänster till våra Kunder på ett effektivt sätt.

Dina personuppgifter behandlas även i tillämpliga fall för att HSAB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av bokföringslagen (1999:1078).

Lagringstid och dina rättigheter

Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för. HSAB behandlar dina personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med dig, din arbetsgivare eller det företag eller organisation du företräder eller arbetar på uppdrag av. För att möjliggöra för HSAB att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka vårt rättsliga intresse kan vi komma att spara personuppgifterna under en längre tid än vad som anges ovan. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer hos HSAB.

Du kan när som helst vända dig till HSAB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas. Det kan finnas skyldigheter som hindrar HSAB från att omedelbart radera samtliga av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer HSAB att informera dig om detta samt tillse att personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Du har rätt att begära att HSAB tillfälligt ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter får användningen av personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina personuppgifter kommer HSAB endast att lagra dina personuppgifter och vid ytterligare behandling inhämta ditt samtycke.

Du har rätt att, för det fall HSAB behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga personuppgifter som vi behandlar avseende dig och som behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format.

Du har rätt att invända mot HSAB:s behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse. HSAB kommer i dessa fall be dig specificera vilken behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon behandling kommer HSAB endast att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter om HSAB har berättigade intressen till behandlingen och dessa väger tyngre än dina intressen. HSAB kommer alltid informera dig om detta. Du kan dock när som helst skriftligen anmäla till HSAB att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer då att spärras för sådan användning.

Delning av personuppgifter, klagomål och kontaktuppgifter

För att tillhandahålla Tjänsten anlitar HSAB ibland olika utvalda tredje parter. Det medför att HSAB delar en del av de personuppgifter vi samlat in om dig med dessa, till exempel till samarbetspartners såsom leverantörer av IT-tjänster eller som tillhandahåller tryck och distribution.

HSAB vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att behandla dina personuppgifter på sätt som följer av Villkoren och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i Villkoren. I de fall där dessa leverantörer utgör personuppgiftsbiträden åt HSAB ansvarar HSAB gentemot dig att dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. HSAB har även i dessa fall avtal med leverantörerna med instruktioner för behandling av personuppgifterna enligt dataskyddsreglerna.

HSAB kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. I de fall HSAB överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES, kommer HSAB att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade genom att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifter till dessa länder, såsom att tillämpa EU-kommissionens beslutade standardavtalsklausuler, vilka tillförsäkrar att lämpliga åtgärder vidtas för att tillvarata dina rättigheter och friheter, eller genom att landet som personuppgifterna överförs till har en likvärdig skyddsnivå för dina personuppgifter.

HSAB kommer även att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller om HSAB, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda HSAB:s rättigheter.

HSAB kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan HSAB komma att överföra dina personuppgifter till en köpare/investerare eller potentiell köpare/investerare i samband med omstrukturering, försäljning eller annan överlåtelse av samtliga eller delar av HSAB:s aktier, tillgångar eller HSAB:s verksamhet i övrigt. Vid sådan överföring av dina personuppgifter kommer HSAB att vidta åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med vas som anges i dessa Villkor.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats eller anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta HSAB. Du har också möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten, i Sverige kallad Integritetsskyddsmyndigheten, och inge ett klagomål. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns på www.imy.se

E-post: info@humansolutions.se
Telefon: 0470-78 78 10

Leverans

Leverans av Tjänsten för abonnenter sker genom att Kunden via e-post får del av inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord och på så sätt får Kunden tillgång till inloggning till Tjänsten. Vid köp av enskilda dokumentmallar får Kunden dokumentmallen och kvittot skickat till angiven e-postadress efter köpet.

Upphovsrätt och licensiering

Innehållet i Tjänsten liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar som finns tillgängliga inom ramen för Tjänsten på Webbplatsen är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

HSAB ger Kunden en icke exklusiv och tidsbegränsad licens (Kund som köper enskilda dokumentmallar ges dock en icke exklusiv och evig licens) att använda dokumentmallar som finns upplagda i Tjänsten inom ramen för tecknat Avtal. Med användning avses inte redigering eller ändring av dokumentmallar som inte sker till följd av normal användning. Licensen omfattar inte någon rätt för Kunden att kopiera dokumentmallarna och spara ner exemplar av dokumentmallarna i syfte att använda dem på ett sätt som strider mot Avtalet, inklusive men inte begränsat till för att möjliggöra användning av dokumentmallarna efter det att Avtalet har upphört. Licensen gäller endast inom ramen för Kundens normala näringsverksamhet och för den eller de användare som Kunden låtit ansluta i enlighet med Avtalet.

Dokumentmall från HSAB är att betrakta som en programvara och får, för annat än utskrift, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger Kunden att inte sprida eller nyttja Tjänsten och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av dokumentmallarna eller att publicera eller annars sprida innehåll från Tjänsten på webbplats, annat öppet nät eller på annat sätt. Kund får inte göra HSAB:s mallar, och övriga innehåll i Tjänsten till föremål för allmän spridning eller nedladdning eller på annat sätt använda nämnda innehåll i kommersiellt syfte. För undvikande av oklarheter så får inte Kunden använda HSAB:s dokumentmallar eller övrigt innehåll i Tjänsten efter det att Avtalet har upphört. Vid Avtalets upphörande åtar sig Kunden att omgående därefter radera/förstöra eventuella nedladdade exemplar av dokumentmallarna.
HSAB förbehåller sig rätten att i dokumentmall inarbeta märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg en otillåten spridd dokumentmall eller expertsvar tagit. Denna information utgör underlag i de fall HSAB avser påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande av dokumentmall, expertsvar eller annat innehåll som ägs av HSAB och finns i Tjänsten. Kunden får under inga omständigheter ta bort eller manipulera sådan märkning på dokumentmallarna.

Rådgivning

HSAB ansvarar inte för skador, kostnader eller förluster som drabbar Kund eller tredje man till följd av Kunds bristfälliga tolkning eller användning av material som publicerats i Tjänsten.
HSAB ansvarar inte för skador, kostnader eller förluster som drabbar Kund eller tredje man till följd av författningsändringar, ändring av praxis eller annan rättskälla som sker efter det att HSAB lämnat råd till Kund eller efter den tidpunkt Tjänsten eller uppdraget är slutfört. För rådgivning gäller även de övriga ansvarsbegränsningar som framgår av dessa Villkor.

HSAB får med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Kunden åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftlig underrättelse, försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

HSAB förbehåller sig vidare rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av Kunds tillgång till Tjänsten, om Kunden utnyttjat Tjänsten på ett otillbörligt sätt.

Pris och betalningsvillkor

Vid köp av enstaka dokumentmallar eller vid tecknade av abonnemang via Webbplatsen tillämpas priset som anges när Kund bekräftar köpet. I annat fall ingår Tjänsten som en del i befintligt HR-avtal, mellan HSAB och Kunden.

Priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tidpunkt gällande momssats. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. HSAB förbehåller sig rätten att vid försenad betalning stänga av Kunden från Tjänsten.

Överlåtelse

Kund får inte överlåta Avtalet eller licens till Tjänsten utan HSAB:s skriftliga tillåtelse.
HSAB äger när som helst rätt att överlåta sina förpliktelser enligt Avtalet med Kunden till annan fysisk eller juridisk person. Det innebär att den information om Kunden och de förpliktelser HSAB har i förhållande till Kunden övergår till förvärvaren. Om överlåtelse aktualiseras kommer Kunden att informeras om överlåtelsen och dess innebörd senast en månad innan överlåtelsen sker.

Ansvarsbegränsning

Tjänstens innehåll är endast ägnat att ge exempel på avtal, beräkningar och dokument för slutredigering av Kund. Innehållet är därför endast avsett att fungera som utgångspunkt för Kundens fortsatta användning. Innehållet i Tjänsten är därför inte avsett att ersätta Kundens användning av juridisk eller annan professionell rådgivning som kan behövas vid nyttjande av innehållet i Tjänsten. HSAB åtar sig därför inte något rådgivaransvar i förhållande till enskild Kund, användare som Kunden låtit ansluta eller tredje man.

Kunden står risken för den skada, förlust eller kostnad som kan eller skulle kunna uppstå vid användning och nyttjande av innehållet i Tjänsten. HSAB ansvarar därmed inte för skada, förlust eller kostnader som drabbar Kund eller tredje man och som kan eller skulle kunna uppstå vid Kundens användning av Tjänsten och dess innehåll såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt hos HSAB kan visas. HSAB:s totala ansvar under Avtalet är dock under alla omständigheter begränsat till det totala pris som Kund betalat till HSAB för Tjänsten.

HSAB utför uppdateringar, justeringar och andra ändringar i Tjänsten i den mån det behövs för att säkerställa en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. HSAB ansvarar inte för skada, förlust eller kostnader eller annan olägenhet som kan uppstå för Kund eller användare på grund av driftavbrott, trafikhindrande fel eller för olägenhet som uppstår om Tjänsten och/eller Webbplatsen temporärt stängs för service eller uppgraderingar.
HSAB ansvarar inte för eventuella brister och begränsningar i Kundens operativsystem och datormiljö. Tjänsten förutsätter att Kunden har den standard på erforderlig teknisk plattform som Tjänsten stöder.

Köp av Tjänsten kan hävas vid oacceptabelt dålig nedladdning eller vid fel i dokumentmall som inte är helt oväsentlig. Om så är fallet måste detta meddelas så snart som möjligt genom att kontakta HSAB på e-post info@humansolutions.se.

Återbetalning till Kund sker senast inom 30 dagar i det fall Kund på uppenbart saklig grund häver köpet.

Övrigt

HSAB är befriad från ansvar gällande brott mot detta Avtal orsakat av omständigheter utanför HSAB:s kontroll, inbegripet men inte begränsat till olyckshändelse, störningar/avbrott i offentliga data- eller telekommunikationsnät, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, pandemi, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar HSAB:s personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. Vid förekomst av sådana omständigheter ska HSAB underrätta Kunden utan dröjsmål. Under force majeure-situationen ska HSAB:s skyldigheter enligt Avtalet suspendera eller skjutas upp under force majeure-perioden och återupptas när situationen har lösts. HSAB ska inte vara ansvarig för några konsekvenser, förluster eller skador som uppstår till följd av avtalsbrott under dessa omständigheter.

Vid motstridigheter mellan Tjänsteavtalet och Villkoren ska bestämmelserna i Tjänsteavtalet äga företräde.

Tvist

Tvist gällande tolkning eller tillämpning som uppstår med anledning av Avtalet ska lösas av allmän domstol, med Växjö tingsrätt som första instans, i enlighet med svensk lag.

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån