Privacy Policy

Dataskyddspolicy

Human Solutions AB sätter mycket stort värde på det förtroende som finns för oss. Vi vill fortsätt att bygga på det i våra kommande och etablerade affärsrelationer. Vårt mål och vår ambition är att du ska känna dig trygg hos oss som kund. Den tryggheten vill vi ge även när det omfattar behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Bolagen Human Solutions AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter. Du når oss på info@humansolutions.se.

Samarbetsavtal

När Human Solutions AB har ett samarbetsavtal med en kund, arbetar vi på kundens uppdrag. I vårt åtagande ingår:

• Tjänsteavtal – avtal om leverans av HR tjänster.

• Sekretessavtal.

• Personuppgiftsbiträdesavtal, där det är tillämpligt.

Säkerhet

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi kommer fortlöpande anpassa våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen på det tekniska området.

Rättigheter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på personuppgifter som Human Solutions AB kan komma att behandla är:

Kontaktuppgifter i form av adress, telefonnummer och e-postadress. Personnummer och andra uppgifter som verifieras via betyg och olika intyg. Fotografier och uppgifter från intervjuer och referenser. Human Solution samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. För varje behandling finns en laglig grund.
Du har rätt att:

• begära ut ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns sparade på dig.
• begära att när dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, få dem rättade eller raderade.
• begära att dina personuppgifter lämnas till dig i digitalt format
• begära att direkt marknadsföring ska upphöra
• återkalla ett givet samtycke
• invända mot behandling grundad på intresseavvägning. Behandlingen avbryts då och en förnyad avvägning genomförs. Om du väljer att skicka en förfrågan till oss för att använda dig av dina rättigheter ovan, så kommer vi att göra vårt bästa för att svara dig så snabbt som möjligt, men senast inom 30 dagar.

Lagring av uppgifterna

Human Solutions AB kommer att behandla personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Därefter kommer uppgifterna att tas bort, i enlighet med aktuell gallringsrutin, om det inte förhindras av annan lagstiftning, till exempel Bokföringslagen. De personuppgifter som delges Human Solutions AB lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vid missnöje

Om du är missnöjd med vårt sätt att hantera dina personuppgifter eller om du vill framföra klagomål kring hur vi hanterat din förfrågan är du välkommen att kontakta oss info@humansolutions.se. och vi ska göra vårt bästa för att komma till rätta med det inträffade. Du har också rätt att framföra klagomål för hanteringen av personuppgifter till Datainspektionen. Du når Datainspektionen enligt följande  Kontaktuppgifter Telefon: 08-657 61 00, mån-fre, kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.0 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Fax: 08-652 86 52 Human Solutions AB förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera vår dataskyddspolicy.

Scroll to Top